പുരാവസ്തു പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം

2018 ഏപ്രില്‍ 8 മുതല്‍ 12 വരെ പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോടിനടുത്തുള്ള കോഴിപ്പാറ അഹല്യ കാമ്പസിലെ അഹല്യ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചു നടത്തുന്ന പുരാവസ്തു പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.പുരാതന കാലത്തെ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ,ഗാർഹികോപകരണങ്ങൾ,വാദ്യങ്ങള്‍ വേഷങ്ങൾ,നാണയങ്ങൾ,കറൻസികൾ,പെയിൻറിംഗുകൾ,ശിൽപങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോഹത്തിലും മരത്തിലും കല്ലിലുമെല്ലാം ഉള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ കൈവശമുള്ളവർ അവ നേരത്തേക്കൂട്ടി പ്രദർശനത്തിനൊരുക്കുവാനായി ഏപ്രില്‍…